Náš Varnsdorf

Volební program pro období 2018-2021:

I v těchto volbách se rozhoduje o osudu Varnsdorfu, a proto se naše volební uskupení obrací na voliče s jasným programem zaměřeným na jeho rozvoj. Budeme usilovat o radikální zlepšení vzhledu města. Prostředky pro takový rozvoj lze získat kromě vlastního rozpočtu i z mnoha dotačních titulů, které bude nutné v příštích letech využít. Chceme náš Varnsdorf zdravý, prosperující a atraktivní pro všechny generace lidí. Chceme se podílet na řízení města tak, jako by bylo naší rodinou.


Varnsdorf – Město přátelské životu


Nenechme město uschnout! Obnovme retenční prvky v krajině a zásobárny vody, uchraňme zalesněné kopce okolo našeho města jako zdroje vody i případným odkupem lesů. Ppřipravme městské projekty pro další kola státních programů „Dešťovka“ a „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

Podařilo se nám prosadit zpětné odkupování bytů v sociálně vyloučených lokalitách. Pokračujme také v aktivním přístupu města zaměřeném na socializaci rizikových skupin jako prevenci kriminality a v zajištění „oranžového dozoru“ jako osvědčeného nástroje prevence. Důležité je také zajištění dostupnosti volnočasových a sportovních aktivit pro všechny děti ve městě.

Iniciujeme další kultivaci veřejného prostoru, např. těsnější sepjetí obyvatel města s řekou Mandavou a její zapojení do denního života vybudováním promenád. Prosazujeme také více odpočinkových míst s lavičkami podél chodníků.

Chceme pokračovat v obnově městských sportovišť, nyní je na řadě sportovní hala. Také podpoříme další etapu obnovy školských areálů. Zachovejme ale také otevřená hřiště pro neorganizované hraní!

Zasadíme se o vybudování veřejného venkovního bazénu s dětským brouzdalištěm, dětskými atrakcemi a zázemím a to v závislosti na technických možnostech buď v areálu současného krytého bazénu či v areálu rekreačního rybníku „Mašíňák“.

Budeme i nadále prosazovat a podporovat obnovu historických památek a budov (červený kostel, střelnice, muzeum, drobné památky) a jejich využití pro současné potřeby.

Navrhujeme zvýšení podpory také živé kultury, sportu a aktivní spolkové činnosti formou otevřené veřejné soutěže (grantový systém).

Požadujeme zvýšení počtu míst s kontejnery na tříděný odpad a jejich přiblížení k domácnostem. Možnost separace by měla být rozšířena také na kov, tetrapaky a bioodpad.

Nevhodně umístěné radary „vydělávají“, ale neřeší náš problém! Preferujeme účinné zklidňování dopravy přímo v exponovaných místech (např. u plaveckého bazénu, u Střelecké, u Jatek, na Pražské, u kostela bez věže, ...) a to buď klasickými zpomalovacími retardéry, nebo víceúčelovými semafory reagujícími i na auta překračující povolenou rychlost.

Musíme v našem městě udržet dostupnou zdravotní péči! Vytvořme podmínky a pobídky pro příchod nových odborných lékařů, vypišme městská stipendia pro studium lékařských oborů s podmínkou praxe v našem městě.


Pojďte do toho s námi! Volte číslo 12.


Náš program z roku 2014:


Sami se podívejte, co z našeho programu je hotové, co se povedlo, nebo naopak, co se nepovedlo...


Vzhled a rozvoj města

Město, které nemá vizi budoucnosti, se nemůže rozvíjet.


1. Budeme aktivně podporovat vznik nové Koncepce rozvoje města. Měla by obsahovat urbanistickou studii s rámcovým architektonickým plánem zohledňujícím vývoj našeho města na několik desetiletí dopředu. Potřebujeme takový územní plán, který ochrání město a okolní krajinu proti komerčním záměrům poškozujícím kvalitu života.

2. Usilujeme o to, aby se investice do rozvoje hradily co nejvíce z finančních zdrojů Evropské unie. Dotační období EU na roky 2015 – 2020 se blíží a půjde pravděpodobně o poslední období, kdy můžeme být příjemci této podpory. Připravme se včas! Nevyužitím těchto příležitostí v minulých letech přišlo město o desítky milionů korun, které nyní chybějí. Využijme služeb odborníků s vysokou úspěšností zpracovaných projektů a vytvořme dostatečný „fond spolufinancování“.

3. Chceme obnovit městský „lesopark“ u nemocnice. Z něho by se mělo stát městské výletní centrum s obecním tábořištěm. Celý areál by měl být propojen s rekreačním rybníkem „Mašíňákem“.

4. Uvedeme v praxi jednoduché internetové aplikace, které pomohou občanům vyjádřit se ke vzhledu Varnsdorfu. Například mobilní aplikace "Tady žiju" umožní přiřadit jakémukoliv místu určité ohodnocení, napsat k němu komentář a přidat i ilustrující fotografii.

5. Podporujeme záměr opravy dlouhodobě chátrající budovy muzea čp. 415 pro muzejní účely. Široká varnsdorfská veřejnost i návštěvníci města v ní po rekonstrukci naleznou moderní a otevřenou instituci.

6. Prosazujeme zahájení rekonstrukce budovy městského divadla, jež zahrnuje vypracování kompletní architektonické a projektové dokumentace, zajištění financování a realizaci oprav celé budovy divadla, která je v současné době ve špatném technickém stavu.

7. Jsme přesvědčeni, že by měla být revitalizována budova Střelnice, aby mohla být i nadále využívána k společenským akcím.

8. Podpoříme převod budovy „Starého nádraží“ do majetku města a jeho opravu včetně přilehlých ploch. Je nutné si uvědomit, že nádraží je branou do našeho města a má ho reprezentovat.

9. Podstávkové domy jsou unikátní součástí naší krajiny. Budeme iniciovat a aktivně podporovat projekty na jejich záchranu.

10. Budeme lépe chránit dočasně opuštěné cenné objekty před jejich nevratnou přirozenou degradací nebo poškozováním vandaly.

11. Budeme prosazovat rekultivaci opuštěných průmyslových areálů a jejich využití namísto nové výstavby na volných zelených plochách, a to i v případě staveb občanské vybavenosti v režii města.


Transparentní a komunikativní radnice

Nastal čas ke změně ve způsobu vedení města.


1. Transparentnost ekonomiky města a větší zájem občanů o dění v něm podpoříme pomocí jednoduchých opatření:

- Veřejná evidence smluv by měla na internetu zpřístupnit všechny smlouvy, objednávky a faktury uzavřené městem a jeho organizacemi, s respektem k obchodnímu tajemství, přičemž obchodním tajemstvím ze zákona není cena, uvedení smluvních stran, předmět plnění, doba, na kterou je smlouva uzavřena, podmínky odstoupení od smlouvy nebo sankce.

- Otevřený rozklikávací rozpočet se stal již běžným nástrojem úřadů mnoha měst a dalších veřejných organizací. Nastal čas jej i ve Varnsdorfu bez obav zavést. Součástí by mělo být i zavedení „Transparentního účtu“ na němž jsou vidět všechny transakce.

2. Podpoříme jen ten návrh, se kterým jsme se seznámili, a který jsme schopni obhájit. Naopak nepodpoříme takový návrh, se kterým se dotčení občané a zastupitelé neměli dostatek času seznámit nebo neměli možnost vznést svoje připomínky.

3. V závažných případech budeme iniciovat otevřená jednání s občany, čímž předejdeme situacím, kdy dotčení občané vzdorují „momentu překvapení“ až během samotného jednání zastupitelstva (v minulosti např. otázka stavby Kauflandu či zřízení překladiště odpadů).

4. Iniciujeme jednání o návratu Varnsdorfu do Národní sítě Zdravých měst a o zavedení participativního (účastnického) rozpočtu, v rámci kterého mohou obyvatelé čtvrti či celého města diskutovat a spolurozhodovat při výběru a tvorbě konkrétních projektů a využití části městského rozpočtu.

5. Budeme prosazovat vstřícný přístup k poskytování informací – automatické zveřejňování všech podkladů a záznamů z jednání volených orgánů přímo na internetu.


Doprava a komunikace

Podporu veřejné hromadné dopravy chápeme jako nezbytnou službu veřejnosti.


1. Budeme usilovat o schválení projektu železniční trati Seifhennersdorf-Rumburk. Navrhujeme zlepšit návaznosti autobusových a vlakových spojů, např. formou multifunkčního dopravního terminálu s využitím budovy starého nádraží. Doprava z/do Varnsdorfu musí být časována podle potřeb obyvatel tak, aby nebyli nuceni přesedat do aut.

2. Budeme usilovat o zavedení alespoň jednoho rychlého železničního spoje mezi Libercem a Ústím nad Labem přes Varnsdorf.

3. Naší ambicí je rozšíření počtu obytných zón, zejména tam, kde chybí chodník a chodci nemají jinou možnost než sdílet ulici spolu s automobily. Zpravidla se jedná o vedlejší komunikace v okrajových částech města.

4. Zaměříme se na podporu výstavby nových cyklostezek. Již vytvořené cyklostezky chceme dále propojovat s cyklostezkami okolních obcí, a to včetně sousedního Německa.


Přeshraniční spolupráce a cestovní ruch

Prezentujme město Varnsdorf a Šluknovský výběžek jako dobré místo k žití.


1. Máme zájem o nalezení zahraničních partnerských měst. Partnerství může mít, kromě symbolické funkce, také příznivý finanční vliv na ekonomiku města. Příklady z jiných měst a obcí atraktivitu partnerství jasně dokládají a občané jsou na tato partnerství hrdí.

2. Otevřeme se spolupráci s německými sousedy, zejména s obcemi Seifhennersdorf, Spitzkunnersdorf a Großschönau. Tuto spolupráci považujeme za přirozenou, a to nejen v oblasti turismu, kultury a sportu, ale také v oblastech podnikání, trhu práce a zejména dopravní infrastruktury.

3. Podpoříme participaci města na záměru zřízení regionální „incomingové“ agentury, jejíž náplní by byla podpora cestovního ruchu v celém regionu a vytváření pozitivního obrazu naší oblasti. Vzorem může být například o.p.s. České Švýcarsko a její Destinační agentura. Mezi jejími partnery však Varnsdorf zatím chybí.

4. Hodláme uvést v platnost v minulosti vytvořenou Koncepci rozvoje cestovního ruchu.


Kultura a vzdělání

Aktivní účast veřejnosti na kulturním a společenském životě je pro nás zásadní.


1. Usilujeme o vypracování a schválení Koncepce kultury města Varnsdorf.

2. Nedostatek míst v městských mateřských školách chceme řešit využitím prostor ve stávajících předškolních i školních zařízeních nebo rekonstrukcí stávajícího depozitáře varnsdorfského muzea v objektu bývalé MŠ v ulici Legií.

3. Budeme prosazovat zvýšení finančních prostředků přerozdělovaných formou otevřené veřejné soutěže (grantový systém pro podporu živé kultury a aktivní spolkové činnosti).

4. Chceme iniciovat vznik moderního průmyslového muzea. Skrze existenci takovéto instituce se může do budoucna budovat silnější sepětí obyvatel s vlastním městem a regionem.


Sport

Prosazujeme systémové a transparentní financování sportu.


1. Při posuzování žádostí o městský grant navrhneme upřednostnit takové projekty, které se zaměřují na pravidelné celoroční sportování dětí a mládeže.

2. Z financí určených pro sport navrhneme zvýšení té části, jež je rozdělovaná formou grantů. Také prosazujeme respektování již již schválené koncepce podpory sportu.

3. Podporujeme vybudování venkovní plovárny v oploceném prostoru u krytého bazénu, a to včetně „brouzdaliště“ a prostranství pro víceúčelové dětské hřiště s odpočinkovou zónou.

4. Podporujeme vybudování malého sportovního areálu pod otevřeným nebem v oblasti kolem ulice Lidická. Ta by měla kromě již existujícího skateparku zahrnovat i posilovnu a místo pro další sporty.

5. Chceme vyčlenit kopec „Kurťák“ jako volnočasovou zónu (se stavební uzávěrou) a zachovat jej pro děti jako „zimní hřiště“.


Sociální oblast, bezpečnost a zdravotnictví

Strhněme Varnsdorfu nálepku sociálně vyloučené lokality.


1. Jedna z posledních možností zastavení dalšího rozrůstání gheta v lokalitě Kovářská je neprodlené zahájení odkupu bytů zpět do majetku města či jiného subjektu v partnerském vztahu k městu a jeho občanům. Původní obyvatelé odsud prchají a marně hledají jinou možnost, než prodat byt jediným zájemcům - bytovým kuplířům, kteří zde drží již okolo 50% bytů!

2. Zaměříme se na vytváření podmínek pro rozvoj sociálního neziskového sektoru, zabývajícího se zejména prevencí kriminality a zajišťujícího volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvláště pak rizikových skupin.

3. Zlepšíme podmínky života seniorů a handicapovaných spoluobčanů. Zasadíme se proto například o instalaci většího množství laviček ve veřejných prostranstvích, aby měli starší a hůře pohybliví občané možnost odpočinku. Bez této možnosti hrozí jejich vyloučení z pobytu ve veřejném prostoru.

4. Podpoříme zřízení moderního denního stacionáře s osobní asistencí, který umožní potřebným spoluobčanům co nejdéle setrvat v prostředí svého domova se svou rodinou. Je také potřeba dobudovat bezbariérové přístupy pro OZP včetně vozíčkářů.

5. Jsme zásadně proti omezování zdravotní péče a uvažovanému zrušení chirurgické ambulance! Vytvoříme pobídky pro příchod nových odborných lékařů.


Ekologie a odpadové hospodářství

Žijme se svým městem a krajinou.


1. Iniciujeme těsnější sepjetí obyvatel města s řekou Mandavou. Po vzoru semilských "Doteků vody" chceme zapojit řeku do denního života obyvatel Varnsdorfu, a to například pomocí vybudování přístupů k řece, drobných promenád a odpočinkových míst s lavičkami.

2. Chceme prosadit zvýšení počtu míst s kontejnery na tříděný odpad a jejich přiblížení k domácnostem v okrajových částech města. Čím více se vytřídí, tím méně skládek a překladišť budeme potřebovat.

3. Chceme bránit zbytečným a neuváženým městským stavebním projektům, např. nevhodnému zasíťování obecních pozemků pod Hrádkem či likvidaci sadu na „Pěnkaváku“, jež mohou být v konečném důsledku velmi nevýhodné. Dále se postavíme proti případnému intenzivnímu zastavění (zabetonování) bývalé školní zahrady na ulici 5. května.

4. Máme zájem na vybudování kompostárny a na dalším rozvoji svozu biologického odpadu, který umožní využít větve, listí i trávu ze zahrad či zbytky z kuchyní přímo v místě. Pokud tento systém úspěšně funguje i v jiných městech ČR, mohl by i u nás. Podpoříme zapojení města do informačních kampaní na podporu kompostování.

5. Podpoříme intenzivnější údržbu krajiny v okolí města. Například na obnovu alejí a stromořadí je možné získat z různých dotačních titulů až 90% finančních prostředků.

6. Zasadíme se o obnovu původních malých vodních ploch na okrajích města a vybudování retenčních stavidel chránících před srážkovou vodou z přívalových dešťů.


Obnova lokální ekonomiky a místního patriotismu

Varnsdorf je největší „organizací“ na Šluknovsku a měl by se stát jeho hybnou silou.


1. Zakázky města chceme koncipovat jako dostupné pro místní firmy a stavitele (stavební firmy, řemeslnické party). Pokud se zadání připravuje jako zakázka velkého rozsahu na kompletní rekonstrukci, místní na zakázku nedosáhnou. Jednoduchým řešením je systém postupných oprav. Střešní krytina, krovy, zateplení, výměna oken, elektro i vodoinstalace, topení, nátěry, zabezpečení… s tím vším si místní poradí a peníze zůstanou v místě. Místo „řízené devastace“ a následných generálních oprav preferujeme průběžnou řádnou údržbu budov!

2. Upřednostňujeme „společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek“ uplatněním podmínky zaměstnávání 10% dlouhodobě nezaměstnaných osob ve veřejných zakázkách města. Místní sociální cíle budou zohledňovány již od počátku přípravy každého projektu.

3. Chceme maximálně podpořit ty organizace a podnikatele, kteří svojí činností přispějí k rozvoji a zatraktivnění města a blízkého okolí. Nebudeme podporovat výstavbu dalších supermarketů, ale podpoříme místní obchodníky.

4. Budeme dobrým partnerem pro projekty regionálních značek a trhů, svépomocné spolky a iniciativy pro rozvoj regionu. K vlně lokální solidarity a spolupráce může pozitivně přistoupit i náš Varnsdorf.

www.NasVarnsdorf.cz